Regulamin sklepu internetowego sunvit.pl

§1

Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

1) Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu;
2) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy obowiązującego prawa przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
3) Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sunvit.pl, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia;
4) Spółka – BACERO TRADE Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Świdnicka 39, 50-029 Wrocław), zarejestrowana pod numerem KRS: 0000503397, NIP: 8971797620, REGON: 022383946;
5) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonującą w Sklepie zakupu przedmiotu Zamówienia, który to zakup nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
6) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru zamawianego przez Klienta w Sklepie.


§2

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego SunVit.pl, w szczególności zasady składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia  Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Sklep internetowy prowadzony jest przez BACERO TRADE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Świdnicka 39, 50-029 Wrocław), zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000503397, NIP: 8971797620, REGON: 022383946.

3. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na produkty, niezbędny jest:

 1. komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie lub zamieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam). Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu.

5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

6. Przeglądanie asortymentu Sklepu, jak również samodzielne składanie Zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu nie wymaga rejestracji przez Klienta. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna.


§ 3

Rejestracja

1. W celu rejestracji w Sklepie (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając adres e-mail oraz hasło.

2. Klient ma również możliwość założenia swojego konta w Sklepie w trakcie składania Zamówienia.

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie Klienta do Sklepu odbywa się przy użyciu danych (login, hasło) podanych w formularzu rejestracyjnym.


§ 4

Podstawowe zasady korzystania ze Sklepu

1. Logowanie do Sklepu odbywa się poprzez wpisanie przez Klienta w formularzu logowania loginu oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta.

2. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

3. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres e-mail: info@sunvit.pl. Zgłoszenia te będą rozpatrywane w terminie 10 dni od dnia ich otrzymania. Reklamacje dotyczące zamówionych produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 9 Regulaminu.


§ 5

Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu:

 1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
 2. nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy mogą być uzależnione od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.


§ 6

Warunki realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2. Sklep realizuje dostawę Zamówienia wyłącznie do miejsca zlokalizowanego na terytorium Polski.

3. W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. kliknąć na stronie internetowej SunVit.pl w zakładkę „Sklep”;
 2. wybrać produkty będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
 3. wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu;
 4. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);
 5. kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”;
 6. w przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.

4. Każdorazowa wartość Zamówienia nie może być niższa niż 70 złotych brutto (z VAT).

5. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

6. Po złożeniu Zamówienia na wskazany adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Spółkę zamówienia złożonego przez Klienta i przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt 4 powyżej.

7. Spółka zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w odniesieniu do danych produktów, ilości zamawianych produktów lub miejsca dostawy.

8. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.


§ 7

Formy płatności

1. Klient może dokonać zapłaty za Zamówienie:

 1. przed odbiorem przedmiotu Zamówienia (płatność z góry) przelewem bankowym na rachunek Spółki. W takim przypadku realizacja Zamówienia nastąpi po wpływie płatności na rachunek bankowy Spółki;
 2. podczas odbioru przedmiotu Zamówienia po dostarczeniu go przez firmę kurierską gotówką.  W takim przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania Zamówienia na stronie Sklepu.

2. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca dostawy Zamówienia.

3. Klient nie ma możliwości zapłaty za część Zamówienia z góry, a za pozostałą część Zamówienia przy odbiorze.


§ 8

Czas realizacji Zamówień

1. Termin realizacji Zamówienia wynosi do 3 dni roboczych, licząc od dnia:

 1. złożenia Zamówienia przez Klienta – w przypadku płatności gotówką przy odbiorze Zamówienia;
 2. wpływu zapłaty za Zamówienie na rachunek bankowy Spółki – w przypadku płatności z góry przez Klienta, tj. przelewem na rachunek bankowy Spółki.

2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.


§ 9

Reklamacje

1. Spółka odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży przedmiotu Zamówienia złożonego przez Konsumenta w zakresie określonym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

2. Reklamacje dotyczące przedmiotu Zamówienia, jak również wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient zgłasza pisemnie na adres: BACERO TRADE Sp. z o.o., ul. Świdnicka 39, 50-029 Wrocław, albo za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: info@sunvit.pl

3. Składając reklamację Konsument dostarcza Spółce reklamowany przedmiot Zamówienia wraz z dowodem zakupu określonego produktu (produktów) od Spółki oraz opisem reklamacji.

4. Spółka w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

5. Klient nie będący Konsumentem ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Spółka wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci mu należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.


§ 10

Odstąpienie od umowy

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu (produktów) zakupionego w Sklepie bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego Zamówienia (dostawy przedmiotu Zamówienia).

2. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia przez Klienta oświadczenia na piśmie. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu Spółce produktu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Spółkę o odstąpieniu od umowy.

3. Koszt zwrotu produktu (produktów) w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Klient.

4. Spółka zwróci Klientowi należność za realizację Zamówienia, uiszczoną przez Klienta zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Spółka została poinformowana o odstąpieniu przez Klienta od umowy, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o której mowa w ust. 4, do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania rzeczy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. W granicach dopuszczalnych przez prawo Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu na rzecz Klienta wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Spółce takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu.

7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu na rzecz Klienta wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, personalnych lub błędnego numeru rachunku bankowego Klienta.


§ 11

Dane osobowe

1. W trakcie składania Zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę podanych przez niego danych osobowych, dla potrzeb związanych wyłącznie z realizacją Zamówień dokonywanych w Sklepie. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu dokonania realizacji Zamówienia.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę, tj. spółkę pod firmą BACERO TRADE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 39 (50-029 Wrocław), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000503397, NIP: 8971797620, REGON: 022383946.

3. Spółka zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania usunięcia.


§ 12

Postanowienia końcowe

1. Spółka dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu były na jak najwyższym poziomie, jednakże Spółka nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy sklepu internetowego SunVit.pl.

2. W granicach dopuszczalnych przez prawo Spółka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3. Poprzez akceptację postanowień Regulaminu Klient zgadza się na zbieranie i udostępnianie Spółce statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie. Dane te mogą być zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane przez Spółkę do analizy aktywności Klientów.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Spółką a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Spółką a Klientem niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby Spółki.

6. O wszelkich zmianach postanowień Regulaminu Klient jest informowany za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego przez Klienta podczas rejestracji konta w Sklepie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia, w którym Klient został o nich poinformowany drogą elektroniczną.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zm.).